This is an archived site/page. Please visit http://www.xs.edu.ph for the latest info. Thank you.
Men fully alive, endowed with a passion for justice, and the skills for development.

Ang Madamot na Unggoy

pabulo1_resize.jpg

nila Gabriel Ong, Ardi Ng, Ryan Chan, Paul Dee at Luigi Arceo, 7B

(Ed. Note:) Ang pabula ay isang kwento na may layuning makapagbigay-aral sa pamamagitan ng paggamit ng mga hayop bilang mga tauhan. Ang mga bata sa ikapitong baitang ay lumikha ng kani-kanilang mga orihinal na pabula sa umpisa ng taon. Ang ilan sa mga ito ay inieksibit sa labas ng kanilang mga silid-aralan. Ang susunod na pabula ay isa sa mga ito. Ito ay akda nila Gabriel Ong, Ardi Ng, Ryan Chan, Paul Dee at Luigi Arceo ng 7B.

pabulo1_resize.jpg

pabulo2_resize.jpg

pabulo3_resize.jpg

pabulo4_resize.jpg

pabulo5_resize.jpg

Leave a Comment

Note: Xavier School reserves the right to edit or delete inappropriate comments. However, the School is also a believer in free speech. Only comments submitted using one’s real name shall be considered for posting. Thank you.